آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
6. آزمايشي را در نظر بگيريد که بازيکنان يک تيم را بر اساس رنگ لباس ( آبي يا سفيد) و وابستگي حزبي آنها (جمهوريخواه، دمکرات و مستقل) تقسيم بندي مي نمايد.اگر تيم داراي 15 بازيکن باشد چه تعداد نتيجه در هر يک از موارد زير وجود دارد؟
الف) فضاي نمونه آزمايش.
ب) پيشامد اينکه حداقل يکي از اعضاي تيم آبي پوش باشد.
ج) پيشامد اينکه هيچ يک از اعضاي تيم خودش را مستقل به حساب نياورد.
جواب:
(الف) با توجه به اينکه براي هر بازيکن 6 حالت وجود دارد و با توجه به اصل ضرب فضاي نمونه داراي 615 عضو است.
(ب) پيشامد اينکه هيچکدام از اعضاي تيم آبي پوش نيستند داراي 315 عضو است بنابراين پيشامد اينکه حداقل يکي از اعضاي تيم آبي پوش باشد برابر با 315 – 615 مي باشد.
(ج) پيشامد اينکه هيچکدام از اعضاي تيم مستقل نيستند داراي 415 عضو است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir