آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
5. در يک بيمارستان بيماران را بر اساس وضعيت بيمه ( اگر بيمار بيمه باشد کد 1 و اگر بيمه نباشد کد 0 ) و وضعيت جسمي ( خوب ( g )، متوسط ( f ) و وخيم ( s )) پذيرش مي نمايند. آزمايشي را در نظر بگيريد که عبارتست از پذيرش يک بيمار.
الف) فضاي نمونه آزمايش را بنويسيد.
ب) اگر پيشامد A بيان کننده بيمه بودن بيمار باشد، عضوهاي A را تعيين کنيد.
ج) اگر پيشامد B بيان کننده بيمه نبودن بيمار باشد، عضوهاي B را تعيين کنيد.
د) همه عضوهاي پيشامد اصول احتمال  را بنويسيد.
جواب:
(الف) اصول احتمال

(ب) اصول احتمال

(ج)  اصول احتمال
(د) با توجه به اينکه A و B مکمل يکديگر هستند بنابراين اصول احتمال مي باشد و در نتيجه

اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir