آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
41. در کمدي 10 جفت کفش نگهداري مي شود. اگر 8 کفش به تصادف انتخاب شود، احتمال پيشامدهاي زير را به دست آوريد:
الف) هيچ جفت کفش انتخاب نشود.
ب) درست يک جفت کفش انتخاب شود.
جواب:
(الف) براي اينکه هيچ جفت کفشي انتخاب نشود بايد هر لنگه کفش را از يک جفت متفاوت انتخاب کنيم بنابراين بايد از بين 10 جفت کفش 8 جفت را انتخاب و از هرکدام يک لنگه را برداريم در نتيجه براي انتخاب 8 جفت کفش از بين 10 جفت کفش اصول احتمال طريق و انتخاب هر لنگه از يک جفت برابر با اصول احتمال مي باشد که اين عمل 8 بار اتفاق مي افتد در نتيجه اصول احتمال انتخاب نيز در اين حالت داريم لذا اصول احتمال  روش انتخاب در حالت کلي وجود دارد و بنابراين احتمال مورد نظر برابر با اصول احتمال  است.

(ب) براي اينکه دقيقاً يک جفت کفش انتخاب شود اصول احتمال  حالت انتخاب وجود دارد و حال 9 جفت کفش باقي مي ماند و مي خواهيم 6 لنگه کفش از آنها انتخاب کنيم مانند حالت (الف) براي اين عمل اصول احتمال طريق وجود دارد و در نتيجه احتمال مورد نظر برابر با اصول احتمال  است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir