آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
40. فرض کنيد n توپ را به تصادف در N ظرف توزيع کنيم. احتمال اينکه m توپ در ظرف اول باشد را به دست آوريد. فرض کنيد که همه Nn ترتيب توزيع توپها هم شانس باشند.
جواب:
اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir