آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
39. يک گروه متشکل از 6 مرد و 6 زن را به تصادف به دو گروه 6 نفره تقسيم مي کنيم احتمال اينکه هر دو گروه تعداد مساوي مرد داشته باشند را به دست آوريد.
جواب:
براي اينکه هر دو گروه به تعداد مساوي مرد داشته باشند بايد به هر گروه 3 مرد و 3 زن  تعلق بگيرد بنابراين احتمال مورد نظر برابر با اصول احتمال  است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir