آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
38. 20 نفر را در نظر بگيريد، احتمال اينکه در 12 ماه سال، 4 ماه هر کدام 2 تولد و 4 ماه هر کدام 3 تولد داشته باشند را به دست آوريد.
جواب:
ابتدا باید 4 ماه از  میان 12 ماه و برای هر ماه 2 نفر انتخاب کرده و سپس از بین 8 ماه باقی مانده 4 ماه انتخاب کرده و برای هر ماه 3 نفر انتخاب کنیم بنابراین احتمال مربوطه به صورت زیر به دست می آید.

اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir