آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
37. اگر در اطاقي 12 نفر باشند، احتمال اينکه هيچ دوتايي از آنها در يک ماه متولد نشده باشند چقدر است؟
جواب:
کل حالات ممکن برابر با 12 12است و براي اينکه هيچ دو فردي در يک ماه متولد نشده باشند فرد اول حق 12 انتخاب دارد، فرد دوم حق 11 و به همين ترتيب حالتهاي ممکن برابر با 1 * 2* 3* 4 * 5 * 6* 7 * 8* 9* 10* 11* 12 ميباشد و بنابراين احتمال مورد نظر برابر با اصول احتمال   است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir