آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
36. چند نفر بايد در يک اطاق حضور داشته باشند تا احتمال اينکه حداقل دو نفر از آنها تولدشان را در يک ماه جشن بگيرند بيش از 0.5 باشد؟ فرض کنيد تولد در ماههاي مختلف هم شانس است.
جواب:
احتمال اينکه در بين n نفر هيچکدام در يک ماه متولد نشوند برابر با اصول احتمال  مي باشد و در نتيجه احتمال اينکه حداقل دو نفر از آنها تولدشان را در يک ماه جشن بگيرند برابر با اصول احتمال است حال قصد داريم n ي را بيابيم که براي آن اصول احتمال  باشد. با حل عددي اصول احتمال  به دست مي آيد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir