آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
35. خانمي n کليد دارد که يکي از آنها درب منزلش را باز مي کند.
الف) اگر او کليدها را به تصادف انتخاب کرده و آنهايي که درب را باز نمي کنند کنار گذارد با چه احتمالي او در k امين تلاش درب را باز مي کند؟
ب) اگر او کليدهاي قبلي را کنار نگذارد احتمال پيشامد فوق چقدر است؟
جواب:
(الف) احتمال اينکه در اولين تلاش به نتيجه برسد برابر با اصول احتمال است، احتمال اينکه در دومين تلاش به نتيجه برسد برابر با اصول احتمال است و به همين ترتيب احتمال پيروزي در k امين مرحله برابر با اصول احتمال  است.
(ب) احتمال اينکه در اولين تلاش به نتيجه برسد برابر با اصول احتمال است، احتمال اينکه در دومين تلاش به نتيجه برسد برابر با اصول احتمال است، احتمال پيروزي در بار سوم برابر با اصول احتمال و به همين ترتيب احتمال پيروزي در k امين مرحله برابر با اصول احتمال   است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir