آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
33. الف) اگر N نفر شامل افراد A و B به تصادف در يک رديف قرار گيرند. احتمال اينکه A و B پهلوي هم باشند چقدر است؟
ب) احتمال پيشامد فوق، وقتي که افراد به تصادف روي محيط يک دايره قرار گيرند را به دست آوريد.

جواب:
(الف) تعداد حالات قرار گرفتن N فرد برابر با ! N است. حال اگر بخواهيم A و B کنار هم باشند مانند سؤالات قبلي آنها را به عنوان يک نفر در نظر مي گيريم و تعداد حالات مختلف برابر با اصول احتمال است و در نتيجه احتمال مربوطه برابر بااصول احتمال است.
(ب) تعداد حالات قرار گرفتن N فرد اطراف محيط يک دايره برابر با !( N-1 ) است. حال اگر بخواهيم A و B کنار هم باشند مانند قسمت قبلي آنها را به عنوان يک نفر در نظر مي گيريم و تعداد حالات مختلف برابر با اصول احتمال است و در نتيجه احتمال مربوطه برابر با اصول احتمالاست.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir