آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
32. دو تاس را n مرتبه به طور متوالي پرتاب مي کنيم. احتمال اينکه حداقل يک مرتبه جفت 6 ظاهر شود را به دست آوريد. n چقدر بزرگ باشد تا احتمال فوق حداقل برابر با 0.5 گردد؟
جواب:
با توجه به اينکه حداقل يک مرتبه جفت 6 ظاهر شود مکمل اصلاً 6 ظاهر نشود( A ) مي باشد بنابراين
اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir