آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
31. اگر تاسي را 4 مرتبه پرتاب کنيم، احتمال اينکه حداقل يک مرتبه عدد 6 ظاهر شود چقدر است؟
جواب:
اگر تاسي را چهار مرتبه پرتاب کنيم تعداد حالتهاي ممکن برابر با 64 است. براي حساب کردن اين احتمال دو راه حل وجود دارد يکي مستقيم و يکي با استفاده از قانون متمم گيري، براي استفاده از قانون متمم گيري احتمال اينکه اصلاً عدد 6 ظاهر نشود ( A ) را بدست مي آوريم

اصول احتمال
و در نتيجه احتمال اينکه حداقل يک مرتبه عدد 6 ظاهر شود برابر با 0.5177 مي باشد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir