آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
30. در شهري 5 هتل وجود دارد. اگر در يک روز 3 نفر در هتلهاي شهر ساکن شده باشند. احتمال اينکه هر يک در هتلي جداگانه مستقر باشند را به دست آوريد. چه فرضهاي را براي حل مسأله در نظر مي گيريد؟
جواب:
چون هر شخص بايد در يک هتل اسکان گزيند بنابراين نفر اول 5 حالت انتخاب و نفر دوم 4 حالت و نفر سوم 3 حالت براي انتخاب دارد(60 = 3 * 4 * 5 ). در حالت معمولي ( به شرط اينکه هر هتل توان پذيرش هر سه نفر را داشته باشد) تعداد حالات ممکن برابر با 125 = 5 * 5 * 5 است و بنابراين احتمال مورد نظر برابر با اصول احتمال است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir