آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
3 . افراد A ، B و C به نوبت سکه اي را پرتاب مي کنند و اولين نفري که شير بياورد برنده است. فضاي نمونه اين آزمايش را مي توان به صورت زير تعريف نمود:

اصول احتمال
الف) فضاي نمونه را تفسير کنيد.
ب) پيشامدهاي زير را با استفاده از اعضاي S تعريف کنيد:
A برنده شود = A
B برنده شود = B

اصول احتمال
فرض کنيد A ابتدا سکه را پرتاب ميکند آنگاه B و سپس C و... .
جواب:
(الف) در فضاي نمونه 1 به معناي اين است که در پرتاب  A شير ظاهر شده است و 01 به معناي اين است که در پرتاب  A خط و در پرتاب B شير ظاهر شده است و به همين ترتيب... .

(ب) اصول احتمال

اصول احتمال

اصول احتمال:   A يا B برنده نشوند يعني اينکه C برنده شود:

اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir