آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
29. n جوراب داريم که 3 تاي آنها قرمز است. اگر احتمال انتخاب 2 جوراب قرمز به تصادف برابر با 0.5 باشد، مقدار n را به دست آوريد.
جواب:
اصول احتمال
و با حل معادله بالا اصول احتمال يا اصول احتمال بدست مي آيد که اصول احتمال قابل قبول است.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir