آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
28. معلمي به دانش آموزانش يک مجموعه 10 سؤالي داده و به آنها اطلاع ميدهد که امتحان نهايي شامل 5 سؤال تصادفي از سؤالات مجموعه است. اگر دانش آموزي توانسته باشد 7 سؤال از مجموعه 10 سؤال داده شده را پاسخ دهد، مطلوب است احتمال اينکه
الف) در امتحان نهايي به هر 5 سؤال امتحاني پاسخ صحيح بدهد؟
ب) حداقل به 4 سؤال امتحاني پاسخ صحيح بدهد؟
جواب:
(الف) براي اينکه دانش آموز بتواند به هر 5 سؤال امتحاني پاسخ صحيح بدهد بايد 5 سوال از بين 7 سؤالي که دانش آموز به آنها جواب داده است انتخاب شده باشد بنابراين احتمال مربوطه برابر با
اصول احتمال است.
(ب) A : پيشامد اينکه به 4 سوال پاسخ صحيح بدهد و
B : پيشامد اينکه به 5 سوال پاسخ صحيح بدهد در نتيجه احتمال مورد نظر برابر با
اصول احتمال است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir