آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
27. تعداد 30 نفر روانپزشک و 24 نفر روانشناس در يک کنفرانس شرکت کرده اند. 3 نفر از آنها را براي حضور در يک ميزگرد به تصادف انتخاب مي کنيم. احتمال اينکه حداقل يک روانپزشک انتخاب شود چقدر است؟
جواب:
براي حساب کردن اين احتمال دو راه حل وجود دارد يکي مستقيم و يکي با استفاده از قانون متمم گيري، براي استفاده از قانون متمم گيري احتمال اينکه هيچ روانپزشکي انتخاب نشود( A ) را بدست مي آوريم:

اصول احتمال
و در نتيجه احتمال اينکه حداقل يک روانپزشک انتخاب شود برابر با 0.9184 = 0.08816 – 1 است. اگر مي خواستيم حداقل يک روانشناس انتخاب شود اين احتمال برابر با 0.8363 مي شود.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir