آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
26. در جنگلي 20 گوزن وجود دارد که 5 تاي آنها را پس از به دام انداختن علامتگذاري و رها کرده اند. مدتي بعد 4 گوزن را مجدداً به دام مي اندازند. احتمال اينکه 2 تا از 4 گوزن به دام افتاده داراي علامت باشند را به دست آوريد. چه فرضي را در نظر مي گيريد؟
جواب:
اصول احتمال
فرض مي کنيم که تعداد گوزنها و گوزنهاي علامتگذاري شده تغيير نکرده است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir