آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
25. يک گروه از افراد شامل b پسر و g دختر به تصادف در يک خط رديف مي شوند. بدين ترتيب هر يک از !( b + g ) جايگشت افراد هم شانس هستند. احتمال اينکه فرد قرار گرفته در موقعيت i ام اصول احتمال دختر باشد را به دست آوريد.
جواب:
ابتدا برای موقعیت i ام یک دختر از میان g دختر انتخاب میکنیم اصول احتمال   سپس لازم است که در اصول احتمال محل باقی مانده افراد قرار بگیرند که به  اصول احتمال  طریق امکان پذیر است بنابراین احتمال مورد نظر برابر با
اصول احتمال است
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir