آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
24. يک تيم بسکتبال سه نفره شامل يک مدافع، يک نفر خط حمله و يک نفر در مرکز است.
الف) اگر از هر يک از سه تيم با ترکيب فوق يک فرد به تصادف انتخاب شود. احتمال اينکه يک تيم کامل انتخاب شود را به دست آوريد.
ب) احتمال اينکه هر سه نفر انتخاب شده بازيکن يک موقعيت باشند را به دست آوريد.
جواب:
(الف) براي اينکه يک تيم کامل انتخاب شود بايد از هر موقعيت يک بازيکن انتخاب کنيم بنابراين در انتخاب از تيم اول هيچ محدوديتي وجود ندارد وبنابراين 3 حق انتخاب داريم و براي تيم دوم با توجه به اينکه بازيکن يک موقعيت را از تيم اول انتخاب کرده ايم بنابراين 2 حق انتخاب داريم و براي تيم سوم 1 حق انتخاب داريم و در نتيجه احتمال مربوطه برابر با
اصول احتمالاست.
(ب) براي اينکه هر سه نفر انتخاب شده بازيکن يک موقعيت باشند در انتخاب از تيم اول هيچ محدوديتي وجود ندارد ولي براي تيم دوم و سوم دقيقاً بايد همان موقعيت را انتخاب کنيم پس 1 حق انتخاب وجود دارد بنابراين احتمال مربوطه برابر با
اصول احتمال است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir