آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
22. در ظرفي n توپ سفيد و m توپ سياه وجود دارد.
الف) اگر 2 توپ را به تصادف انتخاب کنيم، احتمال اينکه رنگ آنها يکسان باشد چقدر است؟
ب) اگر 1 توپ را به تصادف انتخاب نموده و قبل از انتخاب دومين توپ آن را جايگزين نماييم، احتمال اينکه توپهاي انتخاب شده هم رنگ باشند را بدست آوريد.
جواب:
 (الف) يا هر دو سفيد يا هر دو سياه هستند:

اصول احتمال

(ب)
اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir