آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
21. ظرفي شامل 5 توپ قرمز، 6 توپ آبي و 8 توپ سبز است. اگر يک مجموعه 3 تايي از توپها به تصادف انتخاب شود، احتمال پيشامدهاي زير را به دست آوريد:
الف ) توپها از يک رنگ باشند.
ب) توپها از رنگهاي متفاوت باشند.
جواب:
(الف) براي اينکه توپها از يک رنگ باشند بايد يا هر 3 قرمز( A ) يا سبز ( B ) يا آبي ( C ) باشند.

اصول احتمال
(ب) D : پيشامد اينکه توپها از رنگهاي متفاوت باشند.

اصول احتمال

مسأله را در صورتي که رنگ توپ انتخاب شده را يادداشت نموده و قبل از انتخاب توپ دوم در ظرف بازگردانده شود حل کنيد. اين نوع انتخاب را نمونه گيري با جايگذاري گويند.
(الف)
اصول احتمال
(ب) با توجه به اينکه ترتیب انتخاب مهم است و  براي جايگشت 3 رنگ !3 حالت وجود دارد و هر حالت داراي احتمال برابر مي باشد در نتيجه احتمال مورد نظر به صورت زير به دست مي آيد.

اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir