آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
20. ظرفي شامل 3 توپ قرمز و 7 توپ سياه است. بازيکنهاي A و B يکي پس از ديگري توپها را از ظرف خارج مي کنند تا يک توپ قرمز انتخاب شود. احتمال اينکه بازيکن A توپ قرمز را انتخاب کند به دست آوريد. ( ابتدا بازيکن A ، توپ از ظرف انتخاب مي کند و سپس بازيکن B و به همين ترتيب بازي ادامه مي يابد، در ضمن توپهاي انتخاب شده به ظرف بازگردانده نمي شوند.)
جواب:
بازيکن A در مرحله اول توپ قرمز را انتخاب مي کند يا در مرحله اول توپ سياه و بازيکن B نيز توپ سياه و در مرحله دوم توپ قرمز را انتخاب مي کند و به همين ترتيب در مرحله  سوم يا چهارم توپ قرمز را انتخاب مي کند. بنابراين

اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir