آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
2 . تاسي را آنقدر پرتاب مي کنيم تا عدد 6 ظاهر شود که در اين صورت آزمايش متوقف مي گردد. فضاي نمونه اين آزمايش چيست؟ اگر En نشان دهنده پيشامدي باشد که نياز به n پرتاب داشته باشد تا آزمايش کامل شود، چه نقاطي از فضاي نمونه در En قرار دارند؟ احتمال اصول احتمال چيست؟
جواب:
اگر آمدن 6 را با 1 و نيامدن آن را با 0 نشان دهيم فضاي نمونه به صورت زير است:

اصول احتمال

اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir