آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
19. يک زوج تاس را پرتاب مي کنيم تا جمع 5 يا 7 ظاهر شود. احتمال اينکه جمع 5 ابتدا ظاهر شود را به دست آوريد.
راهنمايي: اگر En نشان دهنده پيشامد ظاهر شدن 5 در n امين پرتاب و ظاهر نشدن 5 يا 7 در (1- n ) پرتاب اول باشد.
اصول احتمال را محاسبه کنيد و بررسي نماييد که
اصول احتمالاحتمال مورد نظر است.
جواب:
براي اينکه مجموع 5 ابتدا ظاهر شود بايد در پرتاب اول ظاهر شود يا در پرتاب دوم ظاهر شود و در پرتاب اول مجموع 5 يا 7 ظاهر نشود و به همين ترتيب تا ... بنابراين پيشامد n را پيشامد ظاهر شدن 5 در n امين پرتاب و ظاهر نشدن 5 يا 7 در (1- n ) پرتاب اول تعريف مي کنيم.
A : پيشامد اينکه مجموع 5 ظاهر شود و
B : پيشامد اينکه مجموع 5 يا 7 ظاهر نشود.
و برای برنده شدن باید اجتماع En ها را به دست آوریم که با توجه به استقلال آنها نتیجه به صورت زیر حاصل می شود.

اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir