آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
18. اگر دو تاس را پرتاب کنيم، احتمال اينکه مجموع دو عدد ظاهر شده برابر با i باشد را به دست آوريد. مقدار آن را براي 12 و 11 و ... و 3و 2 = i پيدا کنيد.
جواب:
اگر X را برابر با مجموع دو عدد ظاهر شده در نظر بگيريم آنگاه احتمالات خواسته شده را ميتوان با جدول زير نمايش داد.

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P(X) اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir