آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
17. يک جفت تاس منظم را پرتاب مي کنيم. احتمال اينکه نتيجه عدد حاصل شده در تاس دوم بيشتر از نتيجه حاصل شده در تاس اول باشد چقدر است؟
جواب:
اگر تاس اول عدد 1 باشد براي تاس دوم 5 حالت وجود دارد و به همين ترتيب احتمال مربوطه برابر با اصول احتمال است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir