آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
16. يک سازمان کوچک محلي از 20 خانواده تشکيل شده است که 4 خانواده آنها يک فرزند، 8 خانواده 2 فرزند، 5 خانواده 3 فرزند، 2 خانواده 4 فرزند و يک خانواده 5 فرزند دارند.
الف) اگر يکي از اين خانواده ها را به تصادف انتخاب کنيم احتمال اينکه اين خانواده i فرزند داشته باشد چقدر است؟(5 و 4 و 3 و 2 و 1 = i )
ب) اگر يکي از بچه ها را به تصادف انتخاب کنيم احتمال اينکه اين بچه از خانوادهاي با i فرزند باشد چقدر است؟ (5 و 4 و 3 و 2 و 1 = i )
جواب:
(الف) با توجه به اينکه تنها 4 خانواده از اين 20 خانواده داراي تک فرزند هستند بنابراين
اصول احتمال(يک فرزند) P و به همين ترتيب مي توانيم توزيع احتمال زير را ارايه کنيم.

X 1 2 3 4 5
P(X) اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال

(ب) ابتدا لازم است که تعداد بچه ها را به دست آوريم که برابر با 48 مي باشد حال با توجه به اينکه تنها 4 بچه از اين 48 بچه از خانواده هاي تک فرزندي هستند بنابراين احتمال اينکه بچه از خانواد ه هاي تک فرزندي باشد برابر با اصول احتمال مي باشد و به همين ترتيب مي توانيم توزيع احتمال زير را ارايه کنيم.

X 1 2 3 4 5
P(X) اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir