آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
15 . دو تاس متقارن را که دو وجه آنها قرمز، دو وجه آنها سياه، يک وجه آنها زرد و وجه ديگر آنها سفيد است پرتاب مي کنيم. احتمال اينکه نتيجه پرتاب آنها وجه هم رنگ باشد را به دست آوريد.
جواب:
با توجه به اينکه نتيجه پرتاب تاسها از همديگر مستقل است بنابراين احتمال اشتراک آنها برابر با حاصلضرب آنها مي باشد و در نتيجه
اصول احتمال = ( هر دو قرمز باشد) P
، اصول احتمال = ( هر دو سياه باشد) P
، اصول احتمال = ( هر دو زرد باشد) P
و اصول احتمال = ( هر دوسفيد باشد) P و
بنابراين احتمال اينکه نتيجه پرتاب آنها وجه هم رنگ باشد برابر با اصول احتمال  است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir