آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
14. اگر 8 مهره رخ شطرنج را به تصادف روي صفحه شطرنج قرار دهيم احتمال اينکه هيچ يک از آنها ديگري را نزند يعني اينکه هيچ سطر و يا ستوني بيش از يک رخ نداشته باشد را به دست آوريد.
جواب:
تعداد حالتهاي ممکن براي قرار گرفتن 8 مهره به صورت 57*58*59*60*61*62*63*64 و تعداد حالتهايي که مهره ها همديگر را نزنند به صورت 4*9*16*25*36*49*64 مي باشد و در نتيجه احتمال اينکه هيچ يک از آنها ديگري را نزند برابر با اصول احتمال است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir