آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
13. اطلاعات زير در رابطه با شغل، وضعيت تأهل و تحصيلات 1000 نفر مشترک يک مجله داده شده است: 312 نفر شاغل، 470 نفر متأهل، 525 نفر دانشجو، 42 نفر دانشجوي شاغل، 147 نفر دانشجوي متأهل، 86 نفر متأهل شاغل و 25 نفر دانشجوي شاغل و متأهل هستند. نشان دهيد که اعداد گزارش شده غلط است.
جواب:
با توجه به اينکه اصول احتمالو احتمال هرگز بزرگتر از 1 نمي شود بنابراين اعداد گزارش شده غلط است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir