آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
10. 28 درصد از مردان آمريکايي سيگار، 7 درصد سيگار برگ و 5 درصد هم سيگار و هم سيگار برگ مي کشند.
الف) چند درصد از مردان آمريکايي سيگار و سيگار برگ نمي کشند؟
ب) چند درصد سيگار برگ مي کشند ولي سيگار نمي کشند؟
جواب:
A = پيشامد اينکه سيگار مي کشند و
B = پيشامد اينکه سيگار برگ مي کشند.

(الف)
اصول احتمال

(ب)
اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir