آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
جعبه اي شامل 3 مهره قرمز، سبز و آبي است. آزمايشي را در نظر بگيريد که از اين جعبه يک مهره انتخاب کرده و سپس آن را به جعبه بازگردانده و مهره دوم را انتخاب مي کنيم، فضاي نمونه ي آزمايش را تعيين کنيد. مساله را وقتي که انتخاب دومين مهره بدون جايگذاري اولين مهره انجام مي گيرد تکرار کنيد.
جواب:
S1={ (سبز، سبز)، ( آبي،قرمز)، (سبز، قرمز)، (قرمز، سبز)، (آبي، سبز)، (قرمز، قرمز) ، (آبي، آبي) ، (قرمز،آبي)، (سبز، آبي)}
S2={ ( آبي، قرمز)، (سبز، قرمز)، (قرمز، سبز)، (آبي، سبز)، (قرمز، آبي)، (سبز، آبي)}
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir