آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آمار و روشهای ناپارامتری
.
 
در بسیاری از روشهایی که معمولا در برآورد ها و آزمون های آماری استفاده می کنیم، اتکای زیاد ما یا بر این پدیده بود که جامعه ی زیر بنایی دارای توزیع خاصی ( مثلا نرمال) است و یا اینکه نمونه بزرگ و قضیه حد مرکزی صادق است.
حال اگر شرایط مورد نظر برقرار نباشد ( بسیاری از پژوهشگران و محققین بدون بررسی شرایط و فروض لازم از روشهای مرسوم استفاده می کنند که این امر به صورت کلی نتایج حاصل را بی اعتبار می کند) از روشهای دیگری استفاده می کنیم که انها را روشهای ناپارامتری یا آزاد توزیع می گوییم.
نکته: در به کار بردن شیوه های ناپارامتری نیز پذیره ها (فرض هایی) را قبول می کنیم که اگر آنها برقرار نباشد روش به کار برده شده فاقد اعتبار است.
بنابراین در انجام تحقیقات تنها به کار بردن روش های آماری مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد به کار بردن روش صحیح در مکان و زمان صحیح است.
 • آماره های ترتیبی چیست؟ آماره های رتبه ای چیست؟
 • ضریب همبستگی رتبه ای اسپرمن
 • ضریب همبستگی کندال
 • کاربرد آزمون نیکویی برازش چیست؟
 • نحوه ی کار آزمون نیکویی برازش
 • آزمون هم توزیعی
 • تابع توزیع تجربی چیست؟
 • آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
 • فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی
 • آزمون هم توزیعی ( دو نمونه ای) کولموگروف اسمیرنوف
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir