آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آزمودن فرضیه ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

برای استفاده از آزمون ویلکاکسون (wilcoxon test) نیاز است که اختلاف نمونه ها از یک توزیع قرینه باشد. این فرض کمتر از فرض نرمال بودن سختگیرانه است زیرا علاوه بر توزیع نرمال توزیع های دیگری نیز هستند که قرینه می باشند.
برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون ویلکاکسون برای مقایسه های زوجی در نرم افزار minitab داده های زیر را در نظر می گیریم.
در یک آزمایش نقش احتمالی بتا آندورفین ها را در از پا افتادن دونده ها مورد بررسی قرار داده اند و غلظت پلاسمایی بتا آندورفین ها را در 11 دونده، قبل و بعد از انجام یک نیم ماراتون اندازه گیری کردند سوال مورد نظر این است که آیا سطح بتا آندورفین با دویدن تغیر می کند یا خیر. فرض بر این است که دلیل ادامه دادن دونده ها به دویدن علی رغم خستگی این است که سطح بتا آندورفین افزایش می یابد و احساس خوبی در دونده ها ایجاد می کند.

   آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در minitab

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار minitab کنیم داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار می کنیم.
برای این امر دو ستون در نظر می گیریم و نام متغیرهای before و after را برای آن تعریف می کنیم.
برای وارد کردن داده ها حتما before و after های متناظر باید در یک ردیف قرار بگیرند یعنی به ازای هر before, after آن باید در همان سطر وارد شود. بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار minitab می کنیم.
حال نیاز است متغیر تفاضل دو جفت (جامعه) را به دست آوریم و آزمون را برای مقدار صفر انجام دهیم. برای محاسبه متغیر جدید همانگونه که در قسمت محاسبه متغیرها در minitab توضیح داده شد تفاضل متغیر ها را محاسبه می کنیم.
   آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در minitab

نتایج به صورت زیر در صفحه داده ها قرار می گیرد.
   آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در minitab

برای به دست آوردن آزمون ویلکاکسون برای مقایسه های زوجی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
stat >    Nonparametrics >  1-sample Wilcoxon  

  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در minitab

در کادر گفتگوی 1-sample Wilcoxon در قسمت variable متغیر diff و در قسمت test median مقدار 0 را می نویسیم و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در minitab

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در minitab

با توجه به احتمال معنی داری 0.004 فرض صفر را رد می کنیم بنابراین سطح بتا آندورفین با دویدن تغیر می کند .

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir