آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آزمودن فرضیه ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

برای استفاده از آزمون ویلکاکسون (wilcoxon test) نیاز است که نمونه ها از یک توزیع قرینه باشد. این فرض کمتر از فرض نرمال بودن سختگیرانه است زیرا علاوه بر توزیع نرمال توزیع های دیگری نیز هستند که قرینه می باشند.
برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار minitab داده های زیر را در نظر می گیریم.

 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در minitab
فرض بر این است که شاخص مرکزی جامعه برابر 322 است. آیا این فرضیه درست است؟

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار minitab کنیم داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار می کنیم.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در minitab

برای به دست آوردن آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
stat >    Nonparametrics >  1-sample Wilcoxon  

  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در minitab

در کادر گفتگوی 1-sample Wilcoxon در قسمت variable متغیر brake و در قسمت test median مقدار 322 را می نویسیم و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در minitab

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در minitab

با توجه به احتمال معنی داری 0.002 فرض صفر را رد می کنیم بنابراین شاخص مرکزی جامعه ( میانگین یا میانه) برابر 322 نیست.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir