آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آزمودن فرضیه ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

قبل از مطالعه این قسمت مطالعه مطالب زیر مفید است.

 • آزمون فرضیه برای مساوی بودن واریانس دو جامعه نرمال

 • برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه در نرم افزار minitab داده های زیر را در نظر می گیریم.
   آموزش نرم افزار مینی تب : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه  در نرم افزار minitab

  ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار minitab کنیم برای این امر دو روش وجود دارد می توانیم مشاهدات مربوط به هر جامعه را در یک ستون وارد کنیم و نام دو متغیر را برای آنها در نظر بگیریم که ما برای نام گذاری از new و old استفاده کرده ایم همچنین می توانیم تمام داده ها را در یک ستون وارد کنیم milk و یک ستون فاکتور یا گروه برای مشخص کردن جامعه ای که داده ها به آن تعلق دارد تعریف کنیم و از کدهای دلخواه برای توصیف جامعه مورد نظر استفاده کنیم که ما از 1 برای new و از 2 برای old استفاده کرده ایم.
   آموزش نرم افزار مینی تب : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه  در نرم افزار minitab

  برای به دست آوردن آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
  stat > basic statistics > 2 variances 

  آموزش نرم افزار مینی تب : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه  در نرم افزار minitab

  در کادر گفتگوی 2 variances شکل زیر
  اگر گزینه samples in one column را انتخاب کنیم در قسمت samples نام متغیر milk و در قسمت subscripts متغیر group را وارد و برروی ok کلیک می کنیم.

  آموزش نرم افزار مینی تب : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه  در نرم افزار minitab

  اگر گزینه samples in different columns را انتخاب کنیم در قسمت first متغیر new و در قسمت second متغیر old را وارد و برروی ok کلیک می کنیم.

  آموزش نرم افزار مینی تب : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه  در نرم افزار minitab

  اگر ترتیب وارد کردن متغیرها را عوض کنیم جه اتفاقی می افتد (حتما امتحان کنید) آیا نتایج نهایی تغیر می کند؟
  با کلیک بر ok نیایج به صورت زیر به دست می آید.
   آموزش نرم افزار مینی تب : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه  در نرم افزار minitab

  با توجه به نتایج ارائه شده مقدار آماره f برابر 0.84 و احتمال معنی داری 0.762 بدست آمده است بنابراین نمی توانیم فرض برابری واریانس دو جامعه را رد کنیم.

  بنابراین با توجه به اطلاعات فوق واریانس دو جامعه برابر است.
  اگر جوامع نرمال نباشد از آزمون levene استفاده می کنیم.

  در این آزمون نیز مقدار آماره برابر 0.09 و احتمال معنی داری 0.764 بدست آمده است بنابراین نمی توانیم فرض برابری واریانس دو جامعه را رد کنیم.

  بنابراین با توجه به اطلاعات فوق واریانس دو جامعه برابر است.

  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir