آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آزمودن فرضیه ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

در جدول تحلیل واریانس یک نسبت F معنی دار تنها به ما می گوید که ظاهرا غیر محتمل است که تمام میانگین های جامعه با هم برابر باشند ولی این نسبت به ما نمی گوید که کدام گروه ها با بقیه متفاوت هستند.
معمولا هنگامی که برابری تمام میانگین ها را رد کردیم تمایل داریم دقیقا مشخص کنیم اختلاف ها از کجا است. برای این کار باید از روند های مقایسه چند گانه (multiple comparison) استفاده می کنیم.
روندهای مقایسه چند گانه متعددی در دسترس هستند. یکی از آنها روند توکی (Tukey procedure) است.

برای آشنایی بهتر با روند مقایسه چندگانه توکی در نرم افزار minitab مثال ارائه شده در تحلیل واریانس یک طرفه را در نظر می گیریم.
همانگونه که در مقاله تحلیل واریانس یک طرفه مشاهده شد میانگین های گروه ها در جامعه یکسان نمی باشد و حداقل یکی از گرو ه ها با بقیه فرق می کند حال به روش توکی قصد داریم بررسی کنیم چه گروه های با یکدیگر تفاوت دارند.
برای به دست آوردن روند مقایسه چندگانه توکی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

stat > anova > one way   

 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش توکی در minitab

در کادر گفتگوی one-way analysis of variance متغیر x را در قسمت response و متغیر factor را در قسمت factor وارد می کنیم. و گزینه camparisons را انتخاب می کنیم
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش توکی در minitab

در کادر گفتگوی one-way comparisons گزینه Tukey را انتخاب می کنیم. و در کادر روبرو سطح معنی دار مورد نظر را به درصد وارد می کنیم. در اینجا سطح معنی داری را 0.05 در نظر گرفته ایم بنابراین عدد 5 را وارد می کنیم. و سپس با انتخاب ok
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش توکی در minitab

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش توکی در minitab

فواصل اطمینان در جفت هایی که دارای اختلاف معنی دار باشند شامل صفر نمی شود.( ارتباط بین آزمون فرض و فاصله اطمینان )

با توجه به نتایج به دست آمده گروه های زیر در سطح معنی داری 0.05 با هم اختلاف دارند
گروه های
1و 2
1و 3
1 و 4
2 و 4
3 و 5
4و 5
با هم اختلاف دارند.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir