آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab بررسی توزیع ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

داده هایی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل boxcox فایل داده ها را از اینجا دریافت کنید که یک مجموعه داده ی فرضی است .
در این قسمت قصد داریم روش های انجام آزمون نرمال بودن را در نرم افزار مینی تب بررسی کنیم.
برای انجام آزمون نرمال بودن روشهای مختلفی وجود دارد که ما در این قسمت دو مورد آنرا توضیح می دهیم.

روش اول:

برای آزمون نرمال بودن از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
stat > basic statistics > normality test 

   آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: آزمون نرمال بودن در نرم افزار مینی تب minitab
کادر گفتگوی normality test باز می شود در قسمت variable نام متغیری که قصد بررسی نرمال بودن آنرا داریم (در اینجا C1) وارد می کنیم و در قسمت tests for normality نوع آزمون مورد نظر را انتخاب می کنیم.
   آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: آزمون نرمال بودن در نرم افزار مینی تب minitab

روش دوم:

برای بررسی نرمال بودن از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
graph > probability plot 

   آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: آزمون نرمال بودن در نرم افزار مینی تب minitab
در کادر گفتگوی probability plot گزینه single را انتخاب و برروی کلید ok کلیک می کنیم.
   آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: آزمون نرمال بودن در نرم افزار مینی تب minitab
کادر گفتگوی probability plot single باز می شود در قسمت graph variable متغیر C1 را انتخاب و برروی کلید distribution کلیک می کنیم.
   آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: آزمون نرمال بودن در نرم افزار مینی تب minitab
کادر گفتگوی probability plot distribution باز می شود در قسمت distribution توزیع نرمال را انتخاب و در قسمت historical parameters اگر قصد داشته باشیم توزیع نرمال خاصی را آزمون کنیم ( مثلا بخواهیم بررسی کنیم آیا مشاهدات دارای توزیع نرمال با میانگین 4 و انحراف معیار 6 هستند در این قسمت اعداد 4 و 6 را می نویسیم) در اینجا ما تنها قصد داریم بررسی کنیم که آیا داده های ما نرمال هستند یا نه و مقدار پارامتر آنها برای ما مهم نیست بنابراین این قسمت را خالی رها می کنیم و بر روی کلید ok کلیک می کنیم.
   آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: آزمون نرمال بودن در نرم افزار مینی تب minitab
نتایج زیر به دست می آید.
   آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: آزمون نرمال بودن در نرم افزار مینی تب minitab
با توجه به نتایج بالا مقدار احتمال برای این آزمون کمتر از 0.005 می باشد. لذا نرمال بودن داده ها با استفاده از این آزمون رد می شود.
همچنین تعدادی از مشاهدات خارج از بازۀ اطمینان 95 درصد قرار می گیرند از این رو فرض نرمال بودن متغیر C1 را رد می کنیم.

مثالی از نرمال بودن:

   آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: آزمون نرمال بودن در نرم افزار مینی تب minitab
با توجه به نتایج بالا مقدار احتمال برای این آزمون 0.886 می باشد. لذا نرمال بودن داده ها را با استفاده از این آزمون نمی توان رد کرد.
همچنین همه داده در بازه اطمینان قرار دارند. بنابراین داده های جدید دارای توزیع نرمال هستند.
دریافت فایل pdf

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir