آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آزمودن فرضیه ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

برای به کار بردن آزمون دو جمله ای؛ جامعه مورد بررسی باید سه ویژگی داشته باشد.
- آزمایش یا مطالعه مورد نظر باید دو نتیجه ممکن داشته باشد مثل موفقیت و شکست، بهبودی و عدم بهبودی، خریدن و نخریدن، ناقص و کامل و ....
- تمام مشاهدات مستقل باشند
- احتمال موفقیت برای تمام اعضا باید برابر باشد

برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار minitab مثال زیر را در نظر می گیریم.
در زیر نمونه ی تصادفی 15 تایی از دانشجویان دانشگاه ارائه شده است آیا 0.6 دانشجویان دانشگاه قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند.

  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

برای انجام آزمون دو جمله ای؛ صفت جامعه که برای ما اهمیت دارد و ادعا و فرض خود را بر آن استوار کرده ایم را موفقیت می نامیم در مثال فوق قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر صفت مورد بررسی و موفقیت است.
در minitab حتما کد داده ها باید صفر و یک باشد و از کد یک برای موفقیت ( صفت جامعه که برای ما اهمیت دارد ) استفاده می کنیم.
ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار minitab کنیم.
- متغیر y داده های کد گذاری شده که در آن از 0 برای قد بزرگتر از 170 سانتیمتر و از 1 برای قد کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر استفاده شده است.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

برای به دست آوردن آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
stata > basic statistics > 1 proportion 

  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

در کادر گفتگوی 1 proportion ( test and confidence interval) متغیر y را وارد قسمت samples in columns می کنیم و روی گزینه options کلیک می کنیم.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

در کادر 1 proportion options در قسمت confidence interval سطح اطمینان مورد نظر در قسمت test proportion مقدار مورد آزمون (در این مثال 0.6) در قسمت alternative نوع آزمون مقابل که به صورت پیش فرض مساوی نیست در نظر گرفته شده است و
اگر داده ها داری توزیع نرمال یا حجم داده ها زیاد باشد می توانیم از تقریب توزیع نرمال برای انجام آزمون فرض و به دست آوردن فاصله اطمینان استفاده کنیم که برای این امر لازم است گزینه use test and interval base on normal distribution را فعال کنیم ( آزمون فرضیه برای نسبت ها )
که در این قسمت این کار را انجام نمی دهیم. و بر گزینه ok کلیک می کنیم
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

نتایج زیر به دست می آید.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

با توجه به احتمال معنی داری مشاهده شده 1.000 فرض صفر را نمی توان رد کرد و بنابراین بر اساس نمونه فوق 0.6 دانشجویان دانشگاه قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند.
اگر در مثال فوق فرض آیا 0.3 دانشجویان دانشگاه قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند را آزمون کنیم چه نتیجه ای به دست می آید؟
در ابتدا فرض مقابل مساوی نیست را آزمون می کنیم.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

نتایج زیر به دست می آید
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

با توجه به احتمال معنی داری مشاهده شده 0.020 فرض صفر را رد می کنیم و بنابراین بر اساس نمونه فوق نسبت دانشجویان دانشگاه که قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند نمی تواند برابر 0.3 باشد.
حال فرض مقابل کوچکتر از 0.3 را آزمون می کنیم.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

نتایج زیر به دست می آید
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

با توجه به احتمال معنی داری مشاهده شده 0.996 فرض صفر را رد نمی کنیم و بنابراین بر اساس نمونه فوق نسبت دانشجویان دانشگاه که قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند نمی تواند کوچکتر از 0.3 باشد
حال فرض مقابل بزرگتر از 0.3 را آزمون می کنیم.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

نتایج زیر به دست می آید
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در minitab

با توجه به احتمال معنی داری مشاهده شده 0.015 فرض صفر را رد می کنیم و بنابراین بر اساس نمونه فوق نسبت دانشجویان دانشگاه که قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند بزرگتر از 0.3 است

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir