آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آزمودن فرضیه ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

در جدول تحلیل واریانس یک نسبت F معنی دار تنها به ما می گوید که ظاهرا غیر محتمل است که تمام میانگین های جامعه با هم برابر باشند ولی این نسبت به ما نمی گوید که کدام گروه ها با بقیه متفاوت هستند.
معمولا هنگامی که برابری تمام میانگین ها را رد کردیم تمایل داریم دقیقا مشخص کنیم اختلاف ها از کجا است. برای این کار باید از روند های مقایسه چند گانه (multiple comparison) استفاده می کنیم.
روندهای مقایسه چند گانه متعددی در دسترس هستند. یکی از آنها روند دانت (dunnett procedure) است.
در آزمون دانت آزمایشگر می خواهد تمام تیمارها را با یک تیمار شاهد مقایسه کند و اگر تفاوتی مشاهده کند آن را در آزمون دیگری به طور دقیقتر بررسی کند.

برای آشنایی بهتر با روند مقایسه چندگانه دانت در نرم افزار minitab مثال ارائه شده در تحلیل واریانس یک طرفه را در نظر می گیریم.
همانگونه که در مقاله تحلیل واریانس یک طرفه مشاهده شد میانگین های گروه ها در جامعه یکسان نمی باشد و حداقل یکی از گرو ه ها با بقیه فرق می کند حال به روش دانت قصد داریم بررسی کنیم چه گروه های با تیمار اول ( صفر درصد کود) تفاوت دارند.
برای به دست آوردن روند مقایسه چندگانه دانت از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

stat > anova > one way   

 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش دانت در minitab

در کادر گفتگوی one-way analysis of variance متغیر x را در قسمت response و متغیر factor را در قسمت factor وارد می کنیم. و گزینه camparisons را انتخاب می کنیم
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش دانت در minitab

در کادر گفتگوی one-way comparisons گزینه dunnett را انتخاب می کنیم. و در کادر روبرو سطح معنی دار مورد نظر را به درصد وارد می کنیم. در اینجا سطح معنی داری را 0.05 در نظر گرفته ایم بنابراین عدد 5 را وارد می کنیم. و در قسمت control group level عدد 1 ( مربوط به تیمار شاهد) را وارد و سپس با انتخاب ok
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش دانت در minitab

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش دانت در minitab

فواصل اطمینان در جفت هایی که دارای اختلاف معنی دار باشند شامل صفر نمی شود.( ارتباط بین آزمون فرض و فاصله اطمینان )

با توجه به نتایج به دست آمده گروه های زیر در سطح معنی داری 0.05 با هم اختلاف دارند
گروه های
1و 2
1و 3
1 و 4
با هم اختلاف دارند.
همچنین با توجه به اینکه اختلاف میانگین تیمار ها از تیمار شاهد به دست آمده و با توجه به اینکه فاصله اطمینان اختلاف میانگین ها مثبت است می توانیم نتیجه بگیریم که میانگین تیمارهای 2، 3، 4 از میانگین تیمار شاهد بزرگتر است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir