آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آشنایی با محیط minitab .
.
 

تبدیل داده ها، یا مقادیر متغیرها را تغیر می دهد یا متغیر جدیدی را ایجاد می کند.
calculator مقادیر داده ها را بر اساس یک عبارت دقیق محاسبه می کند، با این گزینه هر کاری می توانیم انجام دهیم می توانیم مقادیر یک متغیر را در تمام نمونه ها صفر کنیم یا با استفاده از مقادیر سایر متغیرها می توانیم عبارت دقیقی را محاسبه کنیم.
می توانیم مقادیر محاسبه شده را در یک متغیر جدید ثبت کنیم یا آنها را در متغیر موجود به جای مقادیر قبلی ثبت کنیم. همچنین می توانیم محاسبات را بر اساس یک عبارت شرطی به صورت انتخابی انجام دهیم.
برای محاسبه متغیر جدید از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

calc > calculator 

   آموزش نرم افزار مینی تب: آشنایی با محیط minitab: تبدیل داده ها: محاسبه متغیرها در minitab

کادر گفتگوی calculator نتایج به دست آمده از یک عبارت ( Experssion) را در همه نمونه ها در یک متغیر هدف (store result in variable) قرار می دهد.

  آموزش نرم افزار مینی تب: آشنایی با محیط minitab: تبدیل داده ها: محاسبه متغیرها در minitab

متغیر هدف می تواند یک متغیر جدید یا یک متغیری که از قبل وجود داشته( در این حالت مقدار جدید جایگزین مقدار قبلی می شود) باشد.
در قسمت calculator کارهای مختلفی می توان انجام داد می توان نمرات استاندارد یک متغیر را محاسبه کرد، می توان از یک متغیر لگاریتم گرفت، تابع توزیع تجمعی را محاسبه کرد یا حتی محاسبات خیلی پیچیده انجام داد.
نکته: نرم افزار minitab بر خلاف اکسل، فرمول های محاسبه داده ها را نگه نمی دارد و به طور خودکار آنها را بروز رسانی (تجدید) نمی کند به عنوان مثال اگر ما متغیری را که در محاسبه متغیر جدید استفاده کرده ایم تغیر دهیم، متغیر جدید تغییر نخواهد کرد.
همانگونه که در کادر گفتگوی calculator مشاهده می شود ما باید نام متغیر جدید ( که می تواند یکی از متغیر های موجود در صفحه داده ها نیز باشد) را در قسمت متغیر هدف (store result in variable) وارد کنیم و تابعی که قصد محاسبه ی آن را داریم با استفاده از فرمول ها یا عملگرهای موجود در کادر گفتگو یا تایپ آنها، وارد قسمت Experssion کنیم و در پایان بر کلید ok کلیک کنیم. متغیر جدید محاسبه و در صفحه داده ها قرار می گیرد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir