آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب Minitab تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار مینی تب Minitab
.
 

در این فصل موارد زیر مورد مطالعه قرار می گیرد.