آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب Minitab آشنایی با محیط minitab
.
 

در این فصل موارد زیر مورد مطالعه قرار می گیرد.