آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab بررسی توزیع ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

مطالب مورد نیاز:

داده هایی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل boxcox فایل داده ها را از اینجا دریافت کنید که یک مجموعه داده ی فرضی است .
در این قسمت قصد داریم روش استفاده از تبدیل کاکس-باکس برای نرمال کردن متغیرها غیر نرمال را بررسی کنیم.
از این تبدیل زمانی استفاده می کنیم که فرض نرمال بودن یکی از فرض های اصلی در روش های آماری باشد.

بررسی مشاهدات اولیه:

اگر آزمون نرمال بودن را برای داده های موجود انجام دهیم نتیجه زیر به دست می آید.
  آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: نرمال کردن متغیرها با استفاده از روش کاکس باکس (باکس کاکس)
با توجه به نتایج بالا مقدار احتمال برای این آزمون کمتر از 0.005 می باشد. لذا نرمال بودن داده ها با استفاده از این آزمون رد می شود.
همچنین تعدادی از مشاهدات خارج از بازۀ اطمینان 95 درصد قرار می گیرند از این رو فرض نرمال بودن متغیر C1 را رد می کنیم.
برای استفاده از تبدیل کاکس-باکس از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
stat > control charts > box-cox transformation 

  آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: نرمال کردن متغیرها با استفاده از روش کاکس باکس (باکس کاکس)
کادر گفتگوی box-cox transformation باز می شود.
  آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: نرمال کردن متغیرها با استفاده از روش کاکس باکس (باکس کاکس)
در این قسمت متغیری که قصد داریم تبدیل مناسب برای نرمال کردن را بر روی آن انجام دهیم ( در اینجا C1) در قسمت مربوطه وارد می کنیم.

توجه: با توجه به اینکه در این مثال تمام مشاهدات (در اینجا حجم نمونه 80 است) مربوط به یک گروه است و داده های ما در زیر گروه های مختلف جمع آوری نشده است بنابراین در قسمت subgroup sizes عدد 80 را وارد می کنیم.
همچنین می توانیم یک ستون برای تعریف زیر گروه ها در نظر بگیریم و در قسمت subgroup sizes نام آنرا وارد کنیم.( در اینجا ما ستون C6 را در نظر گرفته ایم. و با توجه به اینگه همه داده ها متعلق به یک گروه است این ستون تنها شامل کد 1 می باشد)
  آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: نرمال کردن متغیرها با استفاده از روش کاکس باکس (باکس کاکس)
برای ذخیره داده های تبدیل یافته روی منوی Options... کلیک می کنیم و در قسمت Store transformed data in یک ستون خالی (در اینجا C7) را معرفی می کنیم. در انتها Ok کنیم.
  آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: نرمال کردن متغیرها با استفاده از روش کاکس باکس (باکس کاکس)
خروجی به صورت نمودار زیر خواهد بود.
  آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: نرمال کردن متغیرها با استفاده از روش کاکس باکس (باکس کاکس)
حال برای داده های جدید که در C7 ذخیره شده است آزمون نرمال بودن را انجام می دهیم.
  آموزش نرم افزار مینی تب: بررسی توزیع ها: نرمال کردن متغیرها با استفاده از روش کاکس باکس (باکس کاکس)
با توجه به نتایج بالا مقدار احتمال برای این آزمون 0.886 می باشد. لذا نرمال بودن داده ها را با استفاده از این آزمون نمی توان رد کرد.
همچنین همه داده در بازه اطمینان قرار دارند. بنابراین داده های جدید دارای توزیع نرمال هستند.
دریافت فایل pdf

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir