آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آزمودن فرضیه ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

در بسیاری از مسائل آماری برابری واریانس جوامع مختلف نیاز است به خصوص در تحلیل واریانس که یکی از فروض اصلی برابری واریانس بین سطوح تیمارها است.
برای آشنایی بهتر با روند آزمون برابری واریانس گروه ها در نرم افزار minitab مثال زیر را در نظر می گیریم.
مهندسی کشاورز علاقه مند به ماکسیمم سازی میزان باروری نوعی بذر گندم است. او گمان می کند که کود نیترات آمونیوم در میزان باروری موثر است و بنابراین او پنج سطح 0، 4، 6، 8 و 10 درصد از کود نیترات آمونیوم را به کار می برد و تصمیم می گیرد در هر سطح 5 تکرار داشته باشد. داده های زیر ( میزان محصول بر حسب تن) به دست می آید. آیا واریانس این پنج سطح با هم برابر است؟

 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون برابری واریانس گروه ها سطوح تیمارها در minitab

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار minitab کنیم برای این منظور دو متغیر در نظر می گیریم، متغیری که می خواهیم میانگین های آنرا مقایسه کنیم ( همه مشاهدات) که آنرا x می نامیم و متغیری که مقادیر آن گروه ها ( سطوح آزمایش) را مشخص می کند که آنرا factor می نامیم. بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار minitab می کنیم.
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون برابری واریانس گروه ها سطوح تیمارها در minitab

برای به دست آوردن آزمون برابری واریانس گروه ها از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
stat > anova > test for equal variances   

 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون برابری واریانس گروه ها سطوح تیمارها در minitab

در کادر گفتگوی test for equal variances متغیر x را در قسمت response و متغیر factor را در قسمت factor وارد می کنیم. و گزینه ok را انتخاب می کنیم
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون برابری واریانس گروه ها سطوح تیمارها در minitab

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون برابری واریانس گروه ها سطوح تیمارها در minitab

در خروجی فوق آزمون برابری واریانس بارتلت و لون انجام شده است و فرض صفر حاکی از برابری واریانس گروه ها ( سطوح آزمایش) است. با توجه به احتمال معنی داری 0.920 و 0.863 نمی توانیم فرض صفر را رد کنیم بنابراین واریانس گروه ها با همدیگر برابر است.
همچنین برای واریانس تمام گرو ه ها فواصل اطمینان و نمودار آنها ارائه شده است که با توجه به هم پوشانی فواصل نیز می توان به طور شهودی به برابری واریانس گرو ها پی برد.
 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: آزمون برابری واریانس گروه ها سطوح تیمارها در minitab

  • تحلیل واریانس یک طرفه
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir