آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آزمودن فرضیه ها در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

برای آشنایی بهتر با روند رسم نمودار اثر متقابل طرح های عاملی در نرم افزار minitab مثال ارائه شده در تحلیل واریانس طرح های دو عاملی را در نظر می گیریم.
برای رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

stat > anova > interactions plot  

 آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در minitab

در کادر گفتگوی interactions plot متغیر x را در قسمت response و متغیرهای takhliyeh و voltazh را در قسمت factors وارد می کنیم. و کلید ok را انتخاب می کنیم.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در minitab

نمودار زیر به دست می آید.
   آموزش نرم افزار مینی تب: آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در minitab

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir