آموزش آمار و اقتصاد سنجی برگزاری دروره مقدماتی آموزش تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار ایویوز eviews .
.
 
برگزاری

دروره مقدماتی آموزش تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار ایویوز eviews


 • آشنایی با محیط نرم افزار ایویوز
 • ایجاد فایل کاری workfile
 • وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز
 • فراخوانی داده ها در نرم افزار ایویوز
 • محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز
  دانلود فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews
 • انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار ایویوز
  دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در Eviews
 • انجام آزمون علامت و ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار ایویوز
  دانلود فیلم آموزشی آزمون علامت و ویلکاکسون برای یک جامعه در EVIEWS
 • انجام آزمون واریانس یک جامعه در نرم افزار ایویوز
 • انجام آزمون برابری واریانس دو جامعه در نرم افزار ایویوز
 • انجام آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار ایویوز
  دانلود فیلم آموزشی مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در EVIEWS
 • انجام آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته ( طرح زوجی) در نرم افزار ایویوز
  دانلود فیلم آموزشی آزمون فرضیه مقایسه های زوجی در EVIEWS
 • تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار ایویوز
  • رسم نمودار پراکنش در نرم افزار ایویوز
  • انجام یا برازش خط رگرسیون ساده به روش حداقل مربعات خطا ols در نرم افزار ایویوز
  • تجزیه و تحلیل خروجی ها
  • انجام رگرسیون چند متغیره در نرم افزار ایویوز
  • آزمون فرضیه های مختلف
   • آزمون والد wald چیست؟
   • انجام آزمون والد در نرم افزار ایویوز
   • آزمون متغیرهای در نظر گرفته نشده یا حذف شده omitted variable چیست؟
   • انجام آزمون متغیرهای در نظر گرفته نشده در نرم افزار ایویوز
   • آزمون متغیرهای زاید یا اضافی redundant variable چیست؟
   • انجام آزمون متغیرهای زاید یا اضافی در نرم افزار ایویوز
   • آزمون شکستگی ساختاری یا تغیر ساختاری chow چیست؟
   • انجام آزمون شکستگی ساختاری یا تغیر ساختاری chow در نرم افزار ایویوز
  • بررسی فروض رگرسیون یا آنالیز باقیمانده ها
   • آزمون ناهمسانی واریانس در نرم افزار ایویوز
   • بررسی خود همبستگی در نرم افزار ایویوز
    • انجام آزمون دوربین واتسون در نرم افزار ایویوز
    • آزمون lm در نرم افزار ایویوز
    • رسم نمودار خود همبستگی و انجام آزمون لجانگ باکس در نرم افزار ایویوز
   • بررسی هم خطی بودن در نرم افزار ایویوز
   • بررسی نرمال بودن باقیمانده ها در نرم افزار ایویوز
  • خطای تصریح مدل چیست؟
   • آزمون رمزی چیست؟
   • انجام آزمون رمزی در نرم افزار ایویوز

مجله اینترنتی آموزش آمار و اقتصاد سنجی
http://amar.khshp.ir