آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار Eviews آشنایی با محیط Eviews .
.
 

برای کار با نرم افزار ایویوز Eviews اولین کار ساختن یک فایل کاری workfile است. برای ساختن یک فایل کاری از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

file > new > worke file  

آموزش نرم افزار ایویوز : ایجاد یک فایل کاری در نرم افزار ایویوز eviews
کادر گفتگوی workfile create باز می شود و در قسمت workfile structure type سه گزینه وجود دارد.
آموزش نرم افزار ایویوز : ایجاد یک فایل کاری در نرم افزار ایویوز eviews
گزینه اول برای مواردی است که مشاهدات و اطلاعات ما به صورت معمولی و مقطعی جمع آوری شده است در این حالت تنها ما تعداد داده ها را در قسمت Data range observations وارد می کنیم.
آموزش نرم افزار ایویوز : ایجاد یک فایل کاری در نرم افزار ایویوز eviews
گزینه دوم برای مواردی است که مشاهدات و اطلاعات ما به صورت زمانی و منظم جمع آوری شده است در این حالت ما نوع جمع آوری (سالانه، فصلی و...) و تاریخ شروع و پایان را در قسمت data specification وارد می کنیم.
آموزش نرم افزار ایویوز : ایجاد یک فایل کاری در نرم افزار ایویوز eviews
گزینه سوم برای مواردی است که مشاهدات و اطلاعات ما به صورت تلفیقی و پانل جمع آوری شده است در این حالت ما نوع جمع آوری (سالانه، فصلی و...) و تاریخ شروع و پایان و همچنین تعداد مقاطع را در قسمت panel specification وارد می کنیم.
و در پایان کلید ok را انتخاب می کنیم .
آموزش نرم افزار ایویوز : ایجاد یک فایل کاری در نرم افزار ایویوز eviews
فایل کاری ایجاد شده و آماده تعریف متغیر ها و ورود داده ها می باشد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir