آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار ایویوز Eviews آزمودن فرضیه ها در نرم افزار ایویوز Eviews .
.
 

قبل از مطالعه این قسمت مطالعه مطالب زیر مفید است.

 • چه زمانی از طرح های جفت(مقایسه های زوجی) استفاده می کنیم؟
 • آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی)
 • ایجاد یک فایل کاری در نرم افزار eviews
 • وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار eviews

 • برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار eviews داده های زیر را در نظر می گیریم.
  در یک آزمایش نقش احتمالی بتا آندورفین ها را در از پا افتادن دونده ها مورد بررسی قرار داده اند و غلظت پلاسمایی بتا آندورفین ها را در 11 دونده، قبل و بعد از انجام یک نیم ماراتون اندازه گیری کردند سوال مورد نظر این است که آیا سطح بتا آندورفین با دویدن تغیر می کند یا خیر. فرض بر این است که دلیل ادامه دادن دونده ها به دویدن علی رغم خستگی این است که سطح بتا آندورفین افزایش می یابد و احساس خوبی در دونده ها ایجاد می کند.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی)
  در این قسمت تنها قصد داریم با روند اجرای آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار eviews آشنا شویم و تجزیه و تحلیل و مطالب تحلیلی در مورد داده های واقعی را در مطالب بعدی توضیح می دهیم.

  فرض صفر و فرض مقابل در طرح جفت

  فرضیه صفر در طرح جفت این است که اختلافی بین میانگین دو عضو یک جفت جامعه وجود ندارد به عبارت دیگر اختلاف میانگین دو جامعه صفر است و فرضیه مخالف این است که بین میانگین ها اختلافی وجود دارد.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی)
  ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار eviews کنیم برای این امر دو سری در نظر می گیریم و نام متغیرهای before و after را برای آن تعریف می کنیم.
  برای وارد کردن داده ها حتما before و after های متناظر باید در یک ردیف قرار بگیرند یعنی به ازای هر before, after آن باید در همان سطر وارد شود. بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار eviews می کنیم.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی)

  برای به دست آوردن آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار eviews از روش آزمون t یک نمونه ای استفاده می کنیم برای این منظور نیاز است ابتدا متغیر تفاضل دو جفت (جامعه) را به دست آوریم و آزمون را برای مقدار صفر انجام دهیم. برای محاسبه متغیر جدید همانگونه که در قسمت محاسبه متغیرها در eviews توضیح داده شد از منو ها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
  quick > generate series 

   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی)

  کادر گفتگوی generate series by equation باز می شود که در قسمت enter equation عبارت diff=after-before را تایپ کرده و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی)

  اگر نتایج را با هم در یک گروه قرار دهیم صورت کلی داده ها به صورت زیر است.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی)

  همانطور که در قسمت آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای توضیح داده شد بر روی سری diff در فایل کاری workfile دوبار کلیک می کنیم تا باز شود سپس کادر گفتگوی series distribution tests را باز می کنیم و در کادر test value در قسمت میانگین mean مقدار مورد آزمون (در اینجا 0) را وارد می کنیم و برروی ok کلیک می کنیم.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی)

  نتایج زیر به دست می آید.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی)

  همانگونه که از جدول فوق مشخص است برای تفاوت میانگین ها آماره های مورد نظر محاسبه شده و آماره t برابر 7.46 و احتمال معنی داری برابر صفر است بنابراین فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم بین سطح بتا آندروفین دوندگان قبل و بعد از مسابقه اختلاف وجود دارد
  میانگین تفاضل after-before محاسبه شده و برابر 18.73636 است.

  آیا نتایجی که در بالا گرفتیم درست و قابل اعتماد است یا نیاز داریم که بعضی از ویژگی ها و فرضیات را در مورد داده ها بررسی کنیم تا بتوانیم به نتایج فوق اعتماد کنیم؟

  مانند آزمون t یک نمونه ای در آزمون t با نمونه های جفت نیز لازم است اختلاف ها نیز نمونه ای تصادفی از یک جامعه نرمال باشد یا حجم نمونه به قدر کافی بزرگ باشد که بتوانیم به قضیه حد مرکزی تکیه کنیم و توزیع اختلاف های میانگین نمونه را نرمال در نظر بگیریم. بنابراین برای اینکه بتوانیم از آزمون فوق استفاده کنیم لازم است آزمون نرمال بودن اختلاف ها را انجام دهیم. اگر فرض نرمال بودن مشکوک به نظر برسد و حجم نمونه کوچک باشد بایستی تبدیل کردن مقادیر داده ها را در نظر بگیریم تا توزیع را بیشتر نرمال کند .
  اگر این عمل موفق نبود می توانیم از آزمون آماری دیگری استفاده کنیم که به فرض نرمال بودن جامعه نیازی ندارد.

  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir